Våre vedtekter

Vedtekter Barnas Hage AS – Avd. Ronatoppen

1. Barnas Hage avd. Ronatoppen er en privateid familiebarnehage for barn i alderen 0 - 6 år. Eier av barnehagen er Camilla og Dag Eftevaag.

§ 1. Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§ 1a. Særlig formål

Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at verdiene i loven § 1 ikke skal forankres i den kristne og humanistiske arv og tradisjon. Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformål.

2. Barnehager ligger med stor hage i naturskjønne områder med mulighet til læring og lek i skog og natur.  Vi har fokus på dyr, natur, miljø og bevegelse. Vi tilstreber å lage varm mat fem ganger i uken og vi ønsker å lære barna både om innholdet i maten og også hvordan man lager sunn og god mat. Barna i barnehagen er med og lager mat. Til og med de minste på sin måte. Vi er med i programmet «5 om dagen» som er en satsning for å få barn og spise mer frukt og grønt. Vi arbeider vi med sang, dikt, lesing, musikk og teater. Vi jobber med å lære barna om trafikksikkerhet. Vi lærer også barna om mobbing og hvordan man skal ta være på hverandre. Trygghet og omsorg er en av den aller største betydning i de første leveårene. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre. Muligheten for å kunne gi og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. Voksne er rollemodeller med alt vi sier og gjør. Oppdragelsen er en prosess og skal skje i nært samarbeid med hjemmet. Barn trenger å oppleve en sammenheng i livet for å kunne føle seg trygge. Forutsetningen for at vi skal kunne klare dette er at foreldre og personale bygger opp et gjensidig tillitsforhold. Personalet må være tydelig tilstede og engasjert i barnets trivsel og utvikling.

3. Barnehagen er en heltids familiebarnehage med åpningstid fra 07.30-16.30 mandag til fredag. Barnehagen stenger helt tre uker på sommeren. Vanligvis i slutten av juli og evt. i begynnelsen av august. Se ellers i årsplan for planleggingsdager og fridager. Barnehagen holder også stengt i romjulen.

4. Det foretas felles samordnet opptak med kommunen hvor alle barnehager har felles søkerportal.
Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen det er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen. Barnehagen er åpen for barn bosatt i Kristiansand kommune. Opptakskriterier i henhold til kriterier for Kristiansand kommune med blant annet søskenprioritering og prioritering for barn med spesielle behov. Lov om barnehage § 13. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage. Barnas Hage avd. Ronatoppen kan i tillegg benytte følgende opptakskriterier: Prioritert inntak av barn med hensyn til barnas alder og gruppesammensetning. Dette gjelder i ved behov for å tilpasse alderssammensetningen i barnegruppen. Prioriterer barn i området med nærhet til barnehagen. Prioriterte områder vil være Søm, Strømme, Hånes, Dvergsnes og Randesund.

5. Oppsigelsestiden er gjensidig to måneder fra endt måned. Oppsigelse må skje skriftlig. 2 måneders oppsigelse gjelder også ved forandring av barnets oppholdstid i barnehagen.

6. Foreldrebetaling i henhold til kommunale satser for Kristiansand kommune. Se kommunale satser på
www.kristiansand.kommune.no Matkostnaden er pr. dd. 250,- NOK i måneden og da inngår varm mat fem dager i uken og frukt. Prisen kan justeres i forhold til kostnader knyttet til dette. Faktura fås på avdelingen med forfall 15. hver måned for inneværende måned.

7
Barnehagens oppholdsareal. Barnehagen har et inneareal på 62,5 m2. Ute disponerer barnehagen ca 400 m2 som er innegjerdet.

8. Barnehagens foreldreråd skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen. Lov om barnehage sier: For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

9. Barnehagens samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget i Barnas Hage består av 1 foreldre, 1 ansatt og eier. Lov om barnehage sier: Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehageeier er representert i samarbeidsutvalget og eieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

10. Taushetsplikt. Personalet i barnehagen har taushetsplikt jfr. Lov om barnehager § 20.

11. Opplysningsplikt. Barnehagepersonalet har opplysningsplikt jfr. Lov om barnehager §§ 21 og 22..

12. Internkontroll.
Eier av barnehagen i samarbeid med styrer følger eget internkontrollsystem og det skal gås gjennom i forbindelse med jevnlige ledermøter. Styrer i barnehagen følger til enhver tid gjeldende system for dokumentasjon i forbindelse med internkontroll og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager. HMS-systemet som vi bruker i Barnas Hage er fra PBL (private barnehagers landsforbund). Dette er et omfattende system og skal ivareta både barns og voksnes fysiske og psykiske arbeidsmiljø.

13. Helsetilsyn: Lov om barnehager sier -
Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte. Barnehagens personale har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i henhold til gjeldende regelverk. Vi i Barnas Hage følger dette regelverk.


14. Politiattest. Barnehagens ansatte må legge frem tilfredsstillende politiattest etter gjeldende regler. Politiattest skal fremvises før den enkelte starter arbeidet i barnehagen. 
Barnehagen følger rutinene som er beskrevet i Lov om barnehager § 19, forskrift om politiattest gjeldende fra 1.12.2015.

15. Forsikring. Barna er til enhver tid forsikret i når de oppholder seg i barnehagen eller er i barnehagens omsorg. Pr. i dag gjennom Gjensidige forsikring.

16. Årsplan. Årsplan utarbeides for et år av gangen, fastsettes av samarbeidsutvalget og deles ut til foreldrene. Lov om barnehager sier: Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. 

17. Vedtektenes varighet. Vedtektene fastsettes av eier og legges frem for samarbeidsutvalget. Vedtektene revideres ved endring i lovverk, eierforhold og godkjenning.

Siste endringen i vedtektene: 22.5.2016